1 17 ต.ค. 2560  ขอเชิญสั่งซื้อดอกพุทธรักษา  อำนวยการ      รับ
2 17 ต.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อำนวยการ      รับ
3 17 ต.ค. 2560  การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชน        รับ
4 16 ต.ค. 2560  ขอส่งสำเนาคำสั่ง        รับ
5 12 ต.ค. 2560  แผนการลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  อำนวยการ      รับ
6 12 ต.ค. 2560  รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559        รับ
7 11 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
8 11 ต.ค. 2560  การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  อำนวยการ      รับ
9 11 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก (ไดอารี่)ประจำปี พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
10 11 ต.ค. 2560  การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนตุลาคม 2560        รับ
11 10 ต.ค. 2560  ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานท่องเที่ยว 4 ตำบลชมพูแลนคา 2560  อำนวยการ      รับ
12 10 ต.ค. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่) ประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
13 10 ต.ค. 2560  ขอเชิญประชุมชี้แจง (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
14 10 ต.ค. 2560  แจ้งรายละเอียดแผนงาน/รหัสงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
15 09 ต.ค. 2560  ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2560        รับ
16 06 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560  อำนวยการ      รับ
17 06 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด  อำนวยการ      รับ
18 06 ต.ค. 2560  การประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อน        รับ
19 05 ต.ค. 2560  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพ  อำนวยการ      รับ
20 05 ต.ค. 2560  แก้ไขแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ  อำนวยการ      รับ
21 05 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        รับ
22 04 ต.ค. 2560  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียร  อำนวยการ      รับ
23 04 ต.ค. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.),ครูประกาศ  อำนวยการ      รับ
24 04 ต.ค. 2560  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
25 04 ต.ค. 2560  ด่วนที่สุด การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรม        รับ
26 03 ต.ค. 2560  ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ปี2560  อำนวยการ      รับ
27 03 ต.ค. 2560  ขอให้จัดส่งรายงานการเงิน/บัญชี (เงินรายได้สถานศึกษา)ปีงบประมาณ 2560        รับ
28 02 ต.ค. 2560  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล โดยไม่ถือเป็นวันลา        รับ
29 29 ก.ย. 2560  การสำรวจอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
30 28 ก.ย. 2560  ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  อำนวยการ      รับ
31 28 ก.ย. 2560  ด่วนที่สุด สรุปผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส  อำนวยการ      รับ
32 28 ก.ย. 2560  การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น "เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ Amazing Thailand Touris  อำนวยการ      รับ
33 28 ก.ย. 2560  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี  อำนวยการ      รับ
34 28 ก.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  อำนวยการ      รับ
35 28 ก.ย. 2560  การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 จังหวัดชัยภ        รับ
36 27 ก.ย. 2560  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  อำนวยการ      รับ
37 27 ก.ย. 2560  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560        รับ
38 22 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ        รับ
39 22 ก.ย. 2560  ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ        รับ
40 22 ก.ย. 2560  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับ และตรวจคำตอบรายวิชาเลือก ภาค  อำนวยการ      รับ
41 22 ก.ย. 2560  ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2        รับ
42 21 ก.ย. 2560  โครงการแสดงผลงานการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง        รับ
43 19 ก.ย. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
44 19 ก.ย. 2560  การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ        รับ
45 18 ก.ย. 2560  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จาการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560  อำนวยการ      รับ
46 18 ก.ย. 2560  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในสถานศึกษา        รับ
47 15 ก.ย. 2560  (แก้ไข)การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1เมษายน2560-30กันยายน2560)  อำนวยการ      รับ
48 15 ก.ย. 2560  (แก้ไข)การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1เมษายน2560-30กันยายน2560)  อำนวยการ      รับ
49 15 ก.ย. 2560  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
50 15 ก.ย. 2560  ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  อำนวยการ      รับ
51 15 ก.ย. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1เมษายน 2560-30กันยายน 2560)  อำนวยการ      รับ
52 15 ก.ย. 2560  การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  อำนวยการ      รับ
53 15 ก.ย. 2560  แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อำนวยการ      รับ
54 15 ก.ย. 2560  การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อำนวยการ      รับ
55 15 ก.ย. 2560  โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  อำนวยการ      รับ
56 15 ก.ย. 2560  การส่งเสริมให้ ปี 2561 เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน        รับ
57 14 ก.ย. 2560  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2560  อำนวยการ      รับ
58 14 ก.ย. 2560  ประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560        รับ
59 12 ก.ย. 2560  ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
60 12 ก.ย. 2560  ขอส่งโทรสารในราชการจังหวัดชัยภูมิ        รับ
61 08 ก.ย. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์และวิทยากร E-Commerce ชุมชน ภายใต้โค  อำนวยการ      รับ
62 08 ก.ย. 2560  ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        รับ
63 07 ก.ย. 2560  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ        รับ
64 06 ก.ย. 2560  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  อำนวยการ      รับ
65 06 ก.ย. 2560  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  อำนวยการ      รับ
66 06 ก.ย. 2560  ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
67 06 ก.ย. 2560  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในสถานศึกษา  อำนวยการ      รับ
68 06 ก.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  อำนวยการ      รับ
69 06 ก.ย. 2560  โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมน  อำนวยการ      รับ
70 06 ก.ย. 2560  แจ้งประกาศหยุดทำการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ        รับ