1 18 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ  อำนวยการ      รับ
2 18 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561        รับ
3 15 ธ.ค. 2560  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  อำนวยการ      รับ
4 15 ธ.ค. 2560  สรุปยอดนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที  อำนวยการ      รับ
5 15 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อำนวยการ      รับ
6 15 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)        รับ
7 14 ธ.ค. 2560  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)  อำนวยการ      รับ
8 14 ธ.ค. 2560  สรุปยอดนักศึกษาที่ลงทะเบียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท  อำนวยการ      รับ
9 14 ธ.ค. 2560  แผนงานโครงการและกิจกรรมของสำนักยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2561  อำนวยการ      รับ
10 14 ธ.ค. 2560  แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2561        รับ
11 13 ธ.ค. 2560  ขอส่งสำเนาประกาศ  อำนวยการ      รับ
12 13 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยภูมิ  อำนวยการ      รับ
13 13 ธ.ค. 2560  ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560        รับ
14 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)  อำนวยการ      รับ
15 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
16 13 ธ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบอุดหนุนทั่วไป  อำนวยการ      รับ
17 13 ธ.ค. 2560  การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนร        รับ
18 12 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก  อำนวยการ      รับ
19 12 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS60  อำนวยการ      รับ
20 12 ธ.ค. 2560  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ        รับ
21 07 ธ.ค. 2560  ขอส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์  อำนวยการ      รับ
22 07 ธ.ค. 2560  ด่วนที่สุด เกณฑ์การประเมิน สำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนว        รับ
23 30 พ.ย. 2560  การรับครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  อำนวยการ      รับ
24 30 พ.ย. 2560  การประสานงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ภายใต้โครงการควา  อำนวยการ      รับ
25 30 พ.ย. 2560  การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
26 30 พ.ย. 2560  ขอเชิญประชุม  อำนวยการ      รับ
27 30 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล ประจำปี 2561        รับ
28 29 พ.ย. 2560  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  อำนวยการ      รับ
29 29 พ.ย. 2560  ส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย  อำนวยการ      รับ
30 29 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป        รับ
31 28 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแห  อำนวยการ      รับ
32 28 พ.ย. 2560  แจ้งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  อำนวยการ      รับ
33 28 พ.ย. 2560  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใน  อำนวยการ      รับ
34 28 พ.ย. 2560  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี 2560  อำนวยการ      รับ
35 28 พ.ย. 2560  การจัดหาสื่อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560  อำนวยการ      รับ
36 28 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี พ.ศ.2560-2561  อำนวยการ      รับ
37 28 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมภาคีเครือข่าย (์MOU)  อำนวยการ      รับ
38 28 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด  อำนวยการ      รับ
39 28 พ.ย. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561        รับ
40 24 พ.ย. 2560  ขอส่งสรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
41 24 พ.ย. 2560  สรุปผลการประชุมชี้แจง (ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
42 24 พ.ย. 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือ  อำนวยการ      รับ
43 24 พ.ย. 2560  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2560)  อำนวยการ      รับ
44 24 พ.ย. 2560  เชิญประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น  อำนวยการ      รับ
45 24 พ.ย. 2560  แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งกลุ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จัง        รับ
46 23 พ.ย. 2560  แก้ไขสัญญาจ้างครู ศรช.        รับ
47 22 พ.ย. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  อำนวยการ      รับ
48 22 พ.ย. 2560  การตั้งค่าตัวแปรระบบและโปรแกรม ITW51 ล่าสุด  อำนวยการ      รับ
49 22 พ.ย. 2560  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  อำนวยการ      รับ
50 22 พ.ย. 2560  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกา  อำนวยการ      รับ
51 22 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม)        รับ
52 21 พ.ย. 2560  ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อำนวยการ      รับ
53 21 พ.ย. 2560  การทำสัญญาจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ครู ประจำศูนย์การเรียนชุมชน ครูประจำกลุ่มระดับป  อำนวยการ      รับ
54 21 พ.ย. 2560  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560        รับ
55 20 พ.ย. 2560  การทำสัญญาจ้างครู ศรช.        รับ
56 17 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  อำนวยการ      รับ
57 17 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค  อำนวยการ      รับ
58 17 พ.ย. 2560  โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ  อำนวยการ      รับ
59 17 พ.ย. 2560  โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ        รับ
60 16 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง(เพิ่มเติม)        รับ
61 15 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง  อำนวยการ      รับ
62 15 พ.ย. 2560  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน  อำนวยการ      รับ
63 15 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เวทีระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2560 สานพลังภาคีสู่สังคมสูงอายุศตวรรษ  อำนวยการ      รับ
64 15 พ.ย. 2560  การดำเนินงานโครงการประกวดโอทอป จูเนียร์  อำนวยการ      รับ
65 15 พ.ย. 2560  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ  อำนวยการ      รับ
66 14 พ.ย. 2560  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดสำหรับงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2561  อำนวยการ      รับ
67 14 พ.ย. 2560  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  อำนวยการ      รับ
68 14 พ.ย. 2560  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  อำนวยการ      รับ
69 14 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรั  อำนวยการ      รับ
70 14 พ.ย. 2560  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดชัย  อำนวยการ      รับ