1 04 ต.ค. 2560  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
2 04 ต.ค. 2560  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน        รับ
3 06 ก.ย. 2560  แบบรายงานผลการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ กศน.อ.บ้านแท่น  กศน.อำเภอบ้านแท่น      รับ
4 25 ส.ค. 2560  การดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์      รับ
5 25 ส.ค. 2560  การดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์      รับ
6 03 ส.ค. 2560  รายงานสรุปผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ๓ Rs ประชารัฐ  กศน.อำเภอคอนสวรรค์      รับ
7 27 ก.ค. 2560  การขยายผลการดำเนิงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
8 27 ก.ค. 2560  การขยายผลการดำเนิงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย        รับ
9 01 มิ.ย. 2560  แบบรายงานแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับการเตรียมความในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเลิงศ        รับ
10 27 มี.ค. 2560  แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ        รับ
11 22 มี.ค. 2560  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ        รับ
12 07 มี.ค. 2560  ขอส่งรายชื่อคณะทำงานประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
13 07 มี.ค. 2560  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
14 07 มี.ค. 2560  ขอส่งรายชื่อคณะทำงานประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน        รับ
15 08 ก.พ. 2560  การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.อำเภอหนองบัวแดง      รับ
16 06 ก.พ. 2560  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
17 07 ม.ค. 2560  ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙        รับ
18 14 ธ.ค. 2559  ส่งแบบรายงานข้อมูลนักศึกษา นิสิต นักศึกษาคนพิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
19 01 ธ.ค. 2559  มอบนิตยสารแสตมป์และสิ่งสะสมรายเดือน        รับ
20 29 พ.ย. 2559  รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ชาวนาในพื้นที่        รับ
21 07 พ.ย. 2559  ส่งข้อมูลศิษย์เก่า กศน.ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
22 07 พ.ย. 2559  ส่งข้อมูลศิษย์เก่า กศน.ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ        รับ
23 26 ต.ค. 2559  การสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ของจังหวัด        รับ
24 20 ต.ค. 2559  ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่)ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
25 11 ต.ค. 2559  ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
26 11 ต.ค. 2559  ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
27 11 ต.ค. 2559  รายงานการสำรวจผู้เรียน ม.ปลาย ที่รับเทียบโอน จาก ปวช.        รับ
28 07 ต.ค. 2559  ส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
29 07 ต.ค. 2559  ส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา        รับ
30 06 ต.ค. 2559  การรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา  กศน.อำเภอหนองบัวแดง      รับ
31 16 ก.ย. 2559  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตร การศึกษานอกร        รับ
32 01 ก.ย. 2559  บุคลากรขอลาออก  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
33 29 มิ.ย. 2559  รายงานการสำรวจ&#        รับ
34 28 มิ.ย. 2559  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลอาเซียนด้านการศึกษา        รับ
35 28 เม.ย. 2559  ขอรับการสนับสนุนป้ายศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง        รับ
36 26 เม.ย. 2559  รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเท  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
37 26 เม.ย. 2559  รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเท        รับ
38 16 ก.พ. 2559  เรื่อง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออก        รับ
39 15 ก.พ. 2559  เรื่อง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออก        รับ
40 15 ก.พ. 2559  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนขอลาออก  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
41 15 ก.พ. 2559  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ        รับ
42 28 ม.ค. 2559  เชิญอบรมโครงการพัณนาศักยภาพบุคลากร        รับ
43 29 ธ.ค. 2558  การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
44 29 ธ.ค. 2558  การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน        รับ
45 28 ธ.ค. 2558  การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน        รับ
46 15 ธ.ค. 2558  ส่งแบบรายงานความประสงค์จะเข้าร่วม โครงการสร้าป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย        รับ
47 01 ต.ค. 2558  สำรวจจำนวนครู กศน.ทุกตำแหน่งและจำนวนนักศึกษาในสถานศึกษา        รับ
48 21 ก.ย. 2558  ส่งรายฃื่อผู้เข้าร่วมอบรมแผนการสอน กศน.อำเภอเทพสถิต        รับ
49 21 ก.ย. 2558  ส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมจากสื่อ ETV กศน.อำเภอเทพสถิต        รับ
50 17 ก.ย. 2558  ส่งรายชื่อผู้ผ&#        รับ
51 14 ก.ย. 2558  ส่งข้อมูลสมุดบ&#        รับ
52 26 ส.ค. 2558  รายงานผลการสำรวจความพร้อมการดำเนินงาน "บ้านหนังสือชุมชน" กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์      รับ
53 26 ส.ค. 2558  การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอซับใหญ่        รับ
54 26 ส.ค. 2558  การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอซับใหญ่        รับ
55 26 ส.ค. 2558  แบบสำรวจบ้านหนังสือชุมชน 2559        รับ
56 26 ส.ค. 2558  แบบสำรวจบ้านหนังสือชุมชน 2559        รับ
57 26 ส.ค. 2558  ส่งแบบฟอร์มสำรวจความต้องการดำเนินงาน “บ้านหนังสือชุมชน” ปีงบประมาณ 2559  กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์      รับ
58 26 ส.ค. 2558  รายงานความพร้อมการดำเนินงาน “บ้านหนังสือชุมชน” อำเภอบ้านเขว้า        รับ
59 19 ส.ค. 2558  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
60 13 ก.ค. 2558  รายละเอียดกิจก&#        รับ
61 26 มิ.ย. 2558  ส่งรายชื่อผู้เ&#        รับ
62 26 มิ.ย. 2558  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
63 26 มิ.ย. 2558  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
64 14 พ.ค. 2558  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิก และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท  กศน.อำเภอเนินสง่า      รับ
65 11 พ.ค. 2558  การสำรวจข้อมูลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์      รับ
66 11 พ.ค. 2558  การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับหนังสือพิมพ์จากการจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์      รับ
67 08 พ.ค. 2558  รายงานข้อมูลโค&#  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
68 30 เม.ย. 2558  ส่งแบบตอบรับเข&#        รับ
69 31 มี.ค. 2558  ส่งรายชื่อบุคล&#        รับ
70 05 มี.ค. 2558  การต่อสัญญาจ้างครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน        รับ
71 16 ก.พ. 2558  ขอส่งกิจกรรมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ        รับ
72 11 ก.พ. 2558  การนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
73 02 ก.พ. 2558  ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV คอนสาร 1 ก.พ. 58  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
74 02 ก.พ. 2558  ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV คอนสาร 1 ก.พ. 58  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
75 02 ก.พ. 2558  แบบรายงาน etv  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
76 26 ม.ค. 2558  ส่งแบบสำรวจข้อมูลงานห้องสุดประชาชน        รับ
77 23 ม.ค. 2558  ส่งรายงานผลการปฐมนิเทศทหารกองประจำการที่สมัครเป็นนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2557        รับ
78 20 ม.ค. 2558   ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV คอนสาร 18 ม.ค.58  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
79 20 ม.ค. 2558   ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV คอนสาร 18 ม.ค.58        รับ
80 16 ม.ค. 2558  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภารกิจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
81 16 ม.ค. 2558  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภารกิจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558        รับ
82 12 ม.ค. 2558  รายงาน ETV คอนสาร 11 ม.ค.58        รับ
83 10 ม.ค. 2558  รายงานแผนการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2558  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
84 07 ม.ค. 2558  รายงานเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
85 05 ม.ค. 2558  รายงาน ETV คอนสาร 4 ม.ค.58  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
86 05 ม.ค. 2558  รายงาน ETV คอนสาร 4 ม.ค.58  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
87 05 ม.ค. 2558  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
88 29 ธ.ค. 2557  รายงานโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชนฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
89 29 ธ.ค. 2557  ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV 28 ธ.ค. 2557        รับ
90 24 ธ.ค. 2557  สำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์      รับ
91 24 ธ.ค. 2557  สำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์        รับ
92 22 ธ.ค. 2557  ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV (ครั้งที่ 2 )        รับ
93 18 ธ.ค. 2557  ส่งแบบสำรวจศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.ย่อย)        รับ
94 18 ธ.ค. 2557  ระบบการนิเทศการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์        รับ
95 15 ธ.ค. 2557  ส่งแบบนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV        รับ
96 15 ธ.ค. 2557  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ        รับ
97 09 ธ.ค. 2557  การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
98 09 ธ.ค. 2557  ส่งรายชื่อ อบรม ครู กศน."หลักสูตรสนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน."  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
99 09 ธ.ค. 2557  ส่งรายชื่อ อบรมครู กศน. "หลักสูตรสนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน."        รับ
100 04 ธ.ค. 2557  เพิ่มเติม ส่งรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
101 02 ธ.ค. 2557  แก้ไข รายชื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร“การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดก  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
102 02 ธ.ค. 2557  ขอส่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหลักสูต�        รับ
103 29 พ.ย. 2557  ข้อมูลภาคีเครือข่าย  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
104 28 พ.ย. 2557  ขอส่งรายชื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร“การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดกา        รับ
105 27 พ.ย. 2557  รายงานข้อมูลภา&#  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
106 24 พ.ย. 2557  ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชี        รับ
107 19 พ.ย. 2557  ขออนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเ  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
108 14 พ.ย. 2557  ขอส่งข้อมูลครู กศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ประจำปีงบประมาณ 2557        รับ
109 14 พ.ย. 2557  ขอส่งข้อมูลครู กศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ประจำปีงบประมาณ 2557        รับ
110 14 พ.ย. 2557  ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ( งบลงทุน )  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
111 10 พ.ย. 2557  รายงานการคัดเลือก กศน.ตำบลท่ีมีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
112 10 พ.ย. 2557  รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
113 07 พ.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือก กศน.ตำบลที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (กศน.เกษตรส        รับ
114 05 พ.ย. 2557  โครงการ "เมืองสวย นำ้ใส"สร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงาน  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
115 30 ต.ค. 2557  ส่งเงินมัดจำประกันสัญญา        รับ
116 29 ต.ค. 2557  ขอส่งแบบรายงานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2557        รับ
117 27 ต.ค. 2557  รายงานข้อมูลเพื่อรับรองผลการปฏิบัติราชการ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
118 27 ต.ค. 2557  รายงานข้อมูลผู&#  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
119 27 ต.ค. 2557  รายงานข้อมูลเพ&#        รับ
120 01 ต.ค. 2557  ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำร้องการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
121 01 ต.ค. 2557  ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำร้องการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ        รับ
122 02 ก.ย. 2557  รายงานการสำรวจพนักงานราชการ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
123 02 ก.ย. 2557  รายงานการสำรวจพนักงานราชการ        รับ
124 15 ส.ค. 2557  การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗        รับ
125 04 ส.ค. 2557  การดำเนินงานสร้างความปรองดองผ่านโครงการหมู่บ้านศีล 5        รับ
126 29 ก.ค. 2557  สรุปแบบประเมินผลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2557 ชุดที่ 1  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
127 24 ก.ค. 2557  รายงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
128 24 ก.ค. 2557  รายงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
129 24 ก.ค. 2557  รายงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
130 23 ก.ค. 2557  รายงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
131 02 ก.ค. 2557  ส่งข้อมูลแบบติดตามการจัดทำเว็บไซต์กระจายสื่อการศึกษา กศน.อำเภอบ้านเขว้า  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
132 02 ก.ค. 2557  ส่งแบบติดตามการจัดทำเว๊บไซต์ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา อำเภอบ้านเขว้า        รับ
133 28 พ.ค. 2557  รายงานข้อมูลฯ ทางการลูกเสือ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
134 18 เม.ย. 2557  ขออนุญาตลาพักผ่อน        รับ
135 08 เม.ย. 2557  สำรวจความต้องการอัตรากำลังตำแหน่งครู ศรช. เพิ่มเติม        รับ
136 25 มี.ค. 2557  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
137 21 มี.ค. 2557  ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
138 21 มี.ค. 2557  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
139 21 มี.ค. 2557  ขออนุญาตลาพักผ่อน        รับ
140 21 มี.ค. 2557  ขออนุญาตลาพักผ่อน        รับ
141 27 ก.พ. 2557  แจ้งกำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี ๒๕๕๗  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
142 27 ก.พ. 2557  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
143 18 ก.พ. 2557  รายงานการสำรวจหลักสูตรอาชีพที่ผู้เรียนนิยมเรียนมากที่สุด  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
144 30 ม.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
145 29 ม.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ        รับ
146 06 พ.ย. 2556  ส่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ การประกันคุณภาพการศึกษา  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
147 06 พ.ย. 2556  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม การประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบสาม (สมศ.)  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
148 31 ต.ค. 2556  รายชื่อผู้เข้าร่วมงานอนาคตไทยฯ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
149 31 ต.ค. 2556  ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน  กศน.อำเภอซับใหญ่      รับ
150 31 ต.ค. 2556  ขอเชิญร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
151 31 ต.ค. 2556  การขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบล  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
152 08 ต.ค. 2556  การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
153 03 ต.ค. 2556  ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กศน.  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
154 23 ก.ย. 2556  รายงานผลการดำเนินงานการจัดสอนหลักสูตรภาษาจีน อำเภอบ้านเขว้า  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
155 23 ก.ย. 2556  บัญชีแจ้งรายชื่อครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูอาสาสมัคร กศน. อำเภอบ้านเขว้า  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
156 23 ก.ย. 2556  แจ้งรายชื่อครู เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียน กศน.อำเภอเทพสถิต  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
157 23 ก.ย. 2556  แจ้งรายชื่อครูเพื่อลงทะเบียนตามโครงการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียน  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
158 20 ก.ย. 2556  แจ้งรายชื่อครูเพื่อลงทะเบียนตามโครงการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียน  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
159 12 ก.ย. 2556  ส่งรูปบุคลากร (พนักงานราชการ) กศน.อำเภอจัตุรัส  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
160 12 ก.ย. 2556  ส่งรูปบุคลากร (พนักงานราชการ) กศน.อำเภอจัตุรัส  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
161 14 ส.ค. 2556  รายชื่อผู้เข้าร่วม มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
162 25 ก.ค. 2556  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอบ้านเขว้า  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
163 17 ก.ค. 2556  ส่งแบบตอบรับเข้ารับการมอบเข็มเชิดชูเกียรต์ฯ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
164 17 ก.ค. 2556  รายงาน สสจ.ไตรมาส 3        รับ
165 16 ก.ค. 2556  รายงาน EIS ไตรมาส 3  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
166 16 ก.ค. 2556  ส่งแบบรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน "บ้านหนังสืออัจฉริยะ"  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
167 28 มิ.ย. 2556  ขอเชิญประชุม  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
168 30 พ.ค. 2556  ขอข้อมูลจำนวนครู ศรช. และบุคลากรประเภทต่างๆ ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
169 27 พ.ค. 2556  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมประชาธิปไตยฯ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
170 17 พ.ค. 2556  การอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
171 19 เม.ย. 2556  ให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
172 17 เม.ย. 2556  ขอเรียกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเพิ่มเติม  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
173 11 เม.ย. 2556  .ให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
174 11 เม.ย. 2556  การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
175 10 เม.ย. 2556  การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา (กศน.อำเภอจัตุรัส)  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
176 29 มี.ค. 2556  ส่งแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการใน 5 มา  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
177 29 มี.ค. 2556  ส่งแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการใน 5 มา  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
178 15 มี.ค. 2556  แจ้งส่งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ (เพิ่มเติมชื่อเจ้าของบ้าน)  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
179 13 มี.ค. 2556  สำรวจบุคลากรในสถานศึกษาที่เปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อ – สกุล (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
180 05 มี.ค. 2556  รายงานตัวกลับเข้าราชการ  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
181 01 มี.ค. 2556  ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
182 14 ก.พ. 2556  แบบรายงานยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอเนินสง่า      รับ
183 13 ก.พ. 2556  สำรวจผู้ผ่านการอบรมลูกเสือฯ (เพิ่มเติม)        รับ
184 11 ก.พ. 2556  แจ้งขนาดเสื้อ  กศน.อำเภอบ้านเขว้า      รับ
185 08 ก.พ. 2556  สำรวจผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาทางลูกเสือฯ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
186 07 ก.พ. 2556  ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ ฯ  กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์      รับ
187 30 ม.ค. 2556  ขอความอนุเคราะห์ใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ( รถโมบาย )  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
188 24 ม.ค. 2556  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ม.ค.2556  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
189 16 ม.ค. 2556  แจ้งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
190 16 ม.ค. 2556  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
191 15 ม.ค. 2556  ส่งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.อำเภอบ้านแท่น      รับ
192 14 ม.ค. 2556  ส่งรายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
193 09 ม.ค. 2556  ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2556  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
194 09 ม.ค. 2556  รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เดือน ธ.ค. 2555  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
195 09 ม.ค. 2556  รายงานข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 1  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
196 02 ม.ค. 2556  แผนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2556  กศน.อำเภอแก้งคร้อ      รับ
197 20 ธ.ค. 2555  ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.อำเภอเทพสถิต      รับ
198 06 ธ.ค. 2555  ส่งรายงานการรับและนำส่งหรือนำฝาก ( กศน.คอนสาร )  กศน.อำเภอคอนสาร      รับ
199 14 พ.ย. 2555  ส่งรายชื่อบุคลากรท่ประสงค์เรียนต่อ ป.บัณฑิต (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ
200 31 ต.ค. 2555  จำนวนบุคลากรครู กศน.อำเภอจัตุรัส  กศน.อำเภอจัตุรัส      รับ